Quý v? ?ang tìm ki?m máy s?n xu?t g?ch không nung v?i nh?ng ??c tính riêng?

T?i Poyatos, chúng tôi có m?t lo?t các máy s?n xu?t g?ch không nung t? ??ng.Vì v?y, n?u quý v? ?ang tìm ki?m m?t Máy ép g?ch không nung v?i các ??c ?i?m c? th?, quý v? ch?c ch?n s? tìm ???c s?n ph?m phù h?p trong các dòng máy ?a d?ng c?a chúng tôi.

Bây gi?, tr??c khi cho quý v? th?y ??y ?? các kh? n?ng, chúng tôi mu?n nh?c quý v? r?ng Poyatos thi?t k? và s?n xu?t theo b?ng sáng ch? c?a riêng mình và t?t c? máy móc c?a chúng tôi ??u ???c ??m b?o ch?t l??ng ???c s?n xu?t theo tiêu chu?n CE. Chúng tôi c?ng xây d?ng h? sinh thái ?? b?o v? môi tr??ng, và có ??i ng? nhân viên ?? n?ng l?c ?? cung c?p nh?ng máy móc t?t nh?t.

Máy làm g?ch không nung, ít c?n b?o trì

“Chúng tôi cung c?p các gi?i pháp toàn di?n ?? thi?t l?p nhà G?ch không nung – trên toàn th? gi?i”:

Máy ép g?ch không nung Prima

Máy làm g?ch không nung dành cho doanh nhân xu?t s?c.H? th?ng r?t kinh t? và ???c thi?t k? cho “ch? doanh nghi?p ? các n??c ?ang phát tri?n, nh?ng ng??i mong mu?n s?n xu?t các s?n ph?m bê tông ch?t l??ng ? c?p ?? công nghi?p. Nó c?ng phù h?p cho các nhà s?n xu?t t?i các th? tr??ng nh? ho?c nh?ng ng??i mu?n s?n xu?t m?t s? lo?i s?n ph?m ??c bi?t.” H? cung c?p s?n xu?t l?n, luôn có chi phí b?o trì th?p.

https://www.youtube.com/watch?v=pk4gc0UnOfM&feature=emb_logo

Máy ép g?ch không nung Syncro

G?ch không nung – Syncro cung c?p s?n ph?m lên t?i 36 viên ?á lát 10×20, 12 viên 15x20x40, và 9 viên 20x20x40 m?i chu k?, t?t c? ??u không t?n quá nhi?u cho chi phí b?o trì.

https://www.youtube.com/watch?v=NVkgkkEPh4g&feature=emb_logo

G?ch block công su?t cao 

“T?i Poyatos, chúng tôi s?n xu?t các máy làm g?ch không nung ?? s?n xu?t bê tông ?úc s?n và chuyên v? các gi?i pháp toàn di?n ?? thi?t l?p nhà máy s?n xu?t g?ch không nung.”

G?ch block Universal

?i?u này mang l?i ?? tin c?y t?i ?a trong Máy ép g?ch không nung .?ây là "máy ép s?n xu?t g?ch không nung công su?t cao ??u tiên c?a chúng tôi, ch? c?n m?t ng??i duy nh?t ?i?u khi?n và giám sát..."

https://www.youtube.com/watch?v=vojt1pnsv5I&feature=emb_logo

G?ch block Novabloc

Máy ép g?ch không nung này gi?m b?t th?i gian s?n xu?t c?a nhà máy. ?ây là m?t cài ??t hoàn toàn t? ??ng và c?ng cung c?p n?ng su?t s?n xu?t l?n.

https://www.youtube.com/watch?v=n8Wq0Uun964&feature=emb_logo

Máy ép g?ch không nung Megabloc

MEGABLOC stands out for providing the highest productivity in the market: 18 blocks of 20 cm (8”) per cycle (up to 4500 blocks per hour).

https://www.youtube.com/watch?v=u4Mpx_DIKto&feature=emb_logo

Thương hiệu Poyatos toàn cầu

Từ năm 1975, chúng tôi đã chuyển giao các nhà máy gạch không nung đến hơn 80 quốc gia

Liện hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Poyatos Export S.A.

? Poyatos, chúng tôi mang ??n nh?ng gi?i pháp cho t?t c? các lo?i g?ch không nung và nhà máy g?ch không nung

Liên l?c
+34 958 46 69 90
Email[email protected]
Polígono Industrial Juncaril. Calle Loja 119, 18220 Albolote.
direcciónNh?n h??ng d?n
Trang có sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người xem. Bạn có thể tuỳ chỉnh trình duyệt từ chối cookies. Bạn có thể kiểm tra Policy of privacy и Cookies.Tôi đồng ý