Gạch bê tông 23 Ноябрь, 2020

Quý v? có mu?n bi?t th?a thu?n UNE EN 1504-9 m?i v? vi?c s?a ch?a và b?o v? g?ch bê tông không?

S? th?t là tình tr?ng ?n mòn, th?m n??c, chu trình ?óng b?ng và rã ?ông, h? h?ng c?u trúc... có th? gây ra h? h?ng g?ch bê tông. Và, ?i?u này ?ã thúc ??y t?o ra th?a thu?n UNE EN 1504-9, ??t n?n t?ng v? vi?c s?a ch?a và b?o v? s?n ph?m bê tông.

T? ?ó có tiêu chu?n UNE EN 1504-9 v? các s?n ph?m, h? th?ng b?o v? và s?a ch?a k?t c?u bê tông. ??nh ngh?a, yêu c?u, ki?m soát ch?t l??ng và ?ánh giá s? phù h?p. Ph?n 2: H? th?ng b?o v? b? m?t cho bê tông.2” Nói v? ??i t??ng và l?nh v?c hành ??ng, các quy t?c tham v?n, các thu?t ng? và ??nh ngh?a. C?ng nh? các ??c ?i?m c?a l?i ích cho m?c ?ích s? d?ng. Nó c?ng ?? c?p v? các yêu c?u, l?y m?u, ?ánh giá s? phù h?p, ?ánh d?u và ghi nhãn.

Các b??c c?n th?c hi?n ?? s?a ch?a và b?o v? s?n ph?m bê tông

Do ?ó, khi qu?n lý d? án s?n xu?t g?ch bê tông, các b??c sau th??ng ???c tuân theo:

Th? nh?t: T?o báo cáo / nghiên c?u

V?i t?t c? các thông tin v? k?t c?u: tình tr?ng chung và l?ch s?, tài li?u, ch??ng trình s?a ch?a và b?o d??ng. B??c này s? giúp chúng ta hi?u ???c tình hình hi?n t?i c?a k?t c?u.

Th? hai: ?ánh giá

Chúng tôi s? th?c hi?n nghiên c?u chuyên sâu ?? bi?t ???c nh?ng h? h?ng (nhìn th?y ???c và không nhìn th?y ???c) c?a k?t c?u.

Nh?ng khi?m khuy?t nào có th? ???c tìm th?y trong các s?n ph?m bê tông? Ba lo?i: C? h?c, Hóa h?c và V?t lý.

Th? 3: Qu?n lý s? c?

V?i t?t c? các thông tin hi?n có, ch? nhà ph?i quy?t ??nh chi?n l??c phù h?p ?? s?a ch?a và b?o v? các kh?i g?ch bê tông.

Hãy ?? chúng tôi ??a ra m?t s? ví d?: không ph?i th?c hi?n các hành ??ng và gi?m công su?t, phá d? k?t c?u, xây d?ng l?i toàn b? ho?c m?t ph?n công trình, ng?n ng?a và / ho?c gi?m s? xu?ng c?p trong t??ng lai (nh?ng không s?a ch?a).

Nh?ng y?u t? nào ?nh h??ng ??n vi?c qu?n lý này?

 • Tu?i th? d? ki?n sau khi s?a ch?a và b?o v?
 • S? an toàn
 • ?? b?n
 • Kh? n?ng s?a ch?a b? sung trong t??ng lai.
 • H?u qu? và xác su?t h?ng hóc c?u trúc, ho?c h?ng hóc m?t ph?n
 • Tác ??ng c?a môi tr??ng và s? c?n thi?t ph?i b?o v? ch?ng l?i các y?u t? môi tr??ng. Tác ??ng môi tr??ng ho?c h?n ch? trong s? phát tri?n c?a công vi?c
 • Ti?ng ?n và ô nhi?m
 • B?o trì trong t??ng lai.

Th? 4: Công vi?c s?a ch?a

Trong Tiêu chu?n EN 1504-9, công vi?c s?a ch?a ???c ??nh ngh?a và c?ng có các tùy ch?n. Và các khía c?nh sau s? ph?i ???c tính ??n:

 • Lo?i, nguyên nhân và m?c ?? c?a các khi?m khuy?t
 • ?i?u kho?n d?ch v? và l?ch b?o trì trong t??ng lai

Ngoài ra, các ph??ng pháp s?a ch?a phù h?p nh?t c?ng s? ph? thu?c vào các tính n?ng khác:

 • Ti?p c?n n?i làm vi?c
 • ?i?u ki?n c?a khu v?c
 • An ninh và s?c kh?e

Thương hiệu Poyatos toàn cầu

Từ năm 1975, chúng tôi đã chuyển giao các nhà máy gạch không nung đến hơn 80 quốc gia

Liện hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Poyatos Export S.A.

? Poyatos, chúng tôi mang ??n nh?ng gi?i pháp cho t?t c? các lo?i g?ch không nung và nhà máy g?ch không nung

Liên l?c
+34 958 46 69 90
Email[email protected]
Polígono Industrial Juncaril. Calle Loja 119, 18220 Albolote.
direcciónNh?n h??ng d?n
Trang có sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người xem. Bạn có thể tuỳ chỉnh trình duyệt từ chối cookies. Bạn có thể kiểm tra Policy of privacy и Cookies.Tôi đồng ý