Quý v? có c?n gi?m chi phí b?o d??ng c?a máy s?n xu?t g?ch bê tông không?

V?y thì máy s?n xu?t g?ch bê tông Syncro là gi?i pháp t?t nh?t c?a b?n. Chúng ta ?ang nói v? lo?i G?ch block , cho phép b?n gi?m chi phí mà không gi?m s?n l??ng.

Máy s?n xu?t g?ch bê tông Syncro không yêu c?u ??u t? l?n vào b?o trì, vì v?y chúng c?ng giúp gi?m chi phí s?n xu?t c?a quý v?.

G?ch block  công su?t l?n

Bây gi?, ngay c? v?i chi phí b?o trì th?p h?n, n?ng su?t c?ng không ph?i là v?n ??. B?i G?ch block  c? ??nh và t? ??ng ??y m?nh m? này có th? d? dàng x? lý và b?o trì t?i thi?u, ho?t ??ng v?i khay b?ng g? ho?c kim lo?i và có chi?u dài t? 1200 mm ??n 1400 mm và chi?u r?ng t? 600 mm ??n 900 mm.

M?u máy này có công su?t r?t l?n và tích h?p h? bàn rung ??ng b? ho?t ??ng b?ng mô t? 15 Kw có b? chuy?n ??i t?n s?.

Máy s?n xu?t g?ch không nung Syncro ho?t ??ng nh? th? nào?

?ây là máy s?n xu?t g?ch block r?t d? s? d?ng và có quy trình bán t? ??ng. C? h? th?ng máy không di chuy?n (vì chi?m quá nhi?u không gian trong nhà máy) mà thay vào ?ó là các khay.

Ngoài ra còn có các kh? n?ng khác nhau trong các máy này.  H? th?ng l?p ??t có th? ???c c?u hình theo ???ng th?ng ho?c theo hình ch? U, v?i m?t b? thang máy 5 m?c ?? và b? h? th?p giúp t?ng t?c ?? chuy?n khay ??n máy s?y b?ng xe nâng. Nó c?ng có th? k?t h?p m?t b? ph?n ?óng hàng b?ng khí nén ho?c t? ??ng.

 

D? li?u G?ch block Syncro 

Thông s? k? thu?t b? sung:
 • Chi?u cao s?n ph?m: 25 ??n 300 mm (tùy ch?n 400 mm).
 • Di?n tích m?t sàn t?i thi?u: 1.500 m2.
 • Ph?n m?m c? th? v?i màn hình c?m ?ng d? s? d?ng và t?t c? các lo?i thông tin v? s?n xu?t, tiêu th?, b?o trì, v.v.
 • D?ch v? h? tr? t? xa v?i quy?n truy c?p t? xa.
Rung:
 • Rung m?t chi?u, ??ng b? (?ã ???c c?p b?ng sáng ch?).
 • M?t bàn rung.
 • Bôi tr?n liên t?c b?ng b? d?u (b?o d??ng t?i thi?u).
 • L?c t?i ?a: 80 kN.
 • Công su?t: 22 kW.
H? th?ng th?y l?c:
 • Thi?t b? làm mát b?ng không khí.
 • Công su?t: 22 k.

Thương hiệu Poyatos toàn cầu

Từ năm 1975, chúng tôi đã chuyển giao các nhà máy gạch không nung đến hơn 80 quốc gia

Liện hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Poyatos Export S.A.

? Poyatos, chúng tôi mang ??n nh?ng gi?i pháp cho t?t c? các lo?i g?ch không nung và nhà máy g?ch không nung

Liên l?c
+34 958 46 69 90
Email[email protected]
Polígono Industrial Juncaril. Calle Loja 119, 18220 Albolote.
direcciónNh?n h??ng d?n
Trang có sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người xem. Bạn có thể tuỳ chỉnh trình duyệt từ chối cookies. Bạn có thể kiểm tra Policy of privacy и Cookies.Tôi đồng ý