Quý v? có mu?n tìm hi?u thêm m?t chút v? Poyatos, nhà s?n xu?t dây chuy?n s?n xu?t g?ch không nung không?

Poyatos trong vai trò nhà s?n xu?t dây chuy?n s?n xu?t g?ch không nung cung c?p cho th? tr??ng m?t lo?t các dây chuy?n s?n xu?t. T?t c? ??u ???c thi?t k? và s?n xu?t theo b?ng sáng ch? riêng c?a chúng tôi. M?t s? máy s?n xu?t g?ch không nung có công su?t t? 800 ??n 4.500 kh?i / gi? (các kh?i kích th??c 400 x 200 x 200).

Chúng tôi có th? tóm t?t các dòng máy ép c?a chúng tôi bao g?m 5 m?u chính;t?t c? ??u có kh? n?ng làm vi?c v?i các khay s?n xu?t b?ng g?, nh?a ho?c kim lo?i. V?i kích th??c thay ??i và ???c tích h?p trong m?t dây chuy?n s?n xu?t g?m các tùy ch?n khác nhau (?? chuy?n s?n ph?m, x?p ch?ng, v.v.) nh?m ?áp ?ng nhi?u yêu c?u c?a t?ng khách hàng.

Các dòng Máy s?n xu?t G?ch không nung

Sau ?ó, chúng tôi xin m?i quý v? xem b?ng ch?a t?t c? thông tin v? các dòng s?n ph?m máy s?n xu?t g?ch không nung c?a chúng tôi.V?i kích th??c t?i ?a c?a khay, b? m?t h?u ích c?a khuôn và th?i gian c?a chu k?. Ngoài ra còn có d? li?u v? s?n l??ng các viên trên m?i chu k? (lát ?á, kh?i ...) và m?i gi?.

Nh?ng lo?i máy khác mà chúng tôi thi?t k? t?i nhà máy ch? t?o công ngh? s?n xu?t g?ch không nung Poyatos

M?t trong nh?ng máy móc mà chúng tôi s?n xu?t là nh?ng h? th?ng c?n thi?t cho tr?m tr?n bê tông. Và ?ó là cách chúng tôi cung c?p cho khách hàng các nhà máy s?n xu?t d?ng “chìa khóa trao tay”. Các nhà máy th?c hi?n toàn b? quá trình ??nh l??ng, v?n chuy?n và tr?n nguyên li?u thô ?? t?o ra bê tông c?p cho máy ép, ti?p c?n t?ng d? án theo cách cá nhân hóa.

 Các dòng máy móc c?a chúng tôi ?? x? lý b? m?t bê tông ?úc s?n và các m?t hoàn thi?n ??c bi?t bao g?m máy th?i, máy gi? ?á cho m?t hoàn thi?n ?á lát, máy b?n ?á và máy ??p búa, h? th?ng t?o màu, h? th?ng ColorMix cho hi?u ?ng màu s?c, v.v.

??i v?i vi?c s?n xu?t các b? ph?n ??c bi?t, ph?m vi c?a chúng tôi bao g?m các h? th?ng phun polystyren ?? s?n xu?t các kh?i cách nhi?t, h? th?ng phun ??u ??c cho các kh?i ?? ki?m soát ?n mòn, v.v. Cu?i cùng, c?n ph?i nh?c thêm r?ng chúng tôi th?c hi?n các d? án tùy ch?nh. ?? làm ?i?u này, chúng tôi ti?n hành nghiên c?u t? m?, phát tri?n và s?n xu?t các gi?i pháp tùy ch?nh.

Theo ?ó, t?i Poyatos, chúng tôi t?p trung nghiên c?u cách t?i ?u hóa máy móc t?i công su?t t?i ?a và c?n r?t ít ph? tùng thay th?, c?ng nh? khuôn và khay.

Acabados especiales

T?t c? ??u ???c cung c?p d?ch v? h?u mãi t?t nh?t. Khi quý v? mua m?t trong nh?ng h? th?ng c?a Poyatos, chúng tôi s? tr? thành ??i tác c?a quý v? trong toàn b? vòng ??i c?a s?n ph?m, b?i vì m?c tiêu c?a chúng tôi là cung c?p d?ch v? sau bán hàng t?t nh?t trên th? tr??ng.  

?úc s?n cho t?ng d? án

Máy s?n xu?t g?ch không nung Poyatos cung c?p gi?i pháp ?úc s?n t?t nh?t cho các d? án khác nhau. M?i máy s?n xu?t g?ch không nung c?a chúng tôi ??u có th? s?n xu?t t?t c? các lo?i s?n ph?m bê tông: kh?i, g?ch, g?ch lát l? ???ng, v?a hè, t?m sàn, l??i trang trí, v.v. B?t k? yêu c?u nào ??i v?i ?úc s?n ho?c thi?t k? t?i m?i qu?c gia, chúng tôi ??u s? cung c?p gi?i pháp t?t nh?t cho t?ng d? án.       

Thương hiệu Poyatos toàn cầu

Từ năm 1975, chúng tôi đã chuyển giao các nhà máy gạch không nung đến hơn 80 quốc gia

Liện hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Poyatos Export S.A.

? Poyatos, chúng tôi mang ??n nh?ng gi?i pháp cho t?t c? các lo?i g?ch không nung và nhà máy g?ch không nung

Liên l?c
+34 958 46 69 90
Email[email protected]
Polígono Industrial Juncaril. Calle Loja 119, 18220 Albolote.
direcciónNh?n h??ng d?n
Trang có sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người xem. Bạn có thể tuỳ chỉnh trình duyệt từ chối cookies. Bạn có thể kiểm tra Policy of privacy и Cookies.Tôi đồng ý