gạch không nung 07 Декабрь, 2020

Quý v? ?ang tìm ki?m nhà máy ch? t?o máy s?n xu?t g?ch không nung ch?t l??ng cao?

Poyatos s? tr? thành l?a ch?n t?t nh?t c?a quý v?. B?i chúng tôi có kinh nghi?m lâu n?m trong t?t c? các lo?i máy s?n xu?t g?ch không nung, nh?ng tr??c khi gi?i thi?u sâu h?n, chúng tôi s? ??a cho quý v? 4 lý do vì sao nên ch?n chúng tôi:

Th? nh?t là Kinh nghi?m sâu r?ng c?a nhà s?n xu?t máy ép g?ch không nung lâu n?m

Nh? ?ã nói ? trên, Poyatos chúng tôi có kinh nghi?m sâu r?ng trong l?nh v?c này b?i chúng tôi ?ã s?n xu?t nhi?u lo?i máy ép G?ch block t? n?m 1975.

Ngoài ra, chúng tôi ?ã xu?t kh?u và l?p ráp hoàn thi?n nhi?u nhà máy s?n xu?t g?ch không nung d?ng chìa khóa trao tay t?i nhi?u qu?c gia nh?: Ecuador, Colombia, Peru, Guatemala, El Salvador, Mexico, Philipin, Vi?t Nam, Bangladesh, Hy L?p, Morocco, Algeria, Jordan, B? ?ào Nha, Pháp, Ba Lan, Cape Verde, Honduras, Costa Rica, Argentina, Chilê, Uruguay, Malaysia, Thái Lan , Séc, Gruzia, Ucraina... Góp ph?n xây d?ng nhà ?, công trình dân d?ng và các lo?i công trình ki?n trúc khác.

Th? hai là Danh m?c s?n ph?m r?ng

Ngoài ra, t?i nhà máy ch? t?o máy s?n xu?t g?ch không nung c?a chúng tôi, quý v? s? tìm ???c r?t nhi?u lo?i s?n ph?m ?áp ?ng nhu c?u c?a mình, t? máy ép g?ch không nung có máy nén rung (v?i m?ch hoàn toàn t? ??ng ?? v?n chuy?n và l?u tr? các viên g?ch);Máy s?n xu?t g?ch không nung nhi?u l?p (?? s?n xu?t ?á lát ???ng và các lo?i g?ch ??c bi?t);Máy tr?n tua bin (t? 500 ??n 3000 lít);Máy tách và tr?m tr?n bê tông.

T?t c? và ???c s?n xu?t theo b?ng sáng ch? riêng c?a mình. Chúng tôi có 14 m?u G?ch xi m?ng c?t li?u khác nhau v?i công su?t t? 800 ??n 5400 viên g?ch / gi? (viên g?ch kích th??c 400x200x200).

Th? ba ?ó là Giá tr? c?a chúng tôi

M?t ?i?m r?t quan tr?ng ?? ch?n chúng tôi, ?ó là ngoài vi?c cung c?p ch?t l??ng và ?? tin c?y cao nh?t cho máy s?n xu?t g?ch không nungPoyatos chúng tôi còn có nh?ng giá tr? kiên ??nh. S? m?nh chính c?a chúng tôi là cung c?p d?ch v? t?t nh?t cho t?t c? các khách hàng. Ngoài ??i ng? nhân viên trình ?? cao ?? có ???c s? ch?m sóc ???c cá nhân hóa c? trong và sau bán hàng.

Th? t? là Công ngh? tiên ti?n nh?t

nhà s?n xu?t máy ép G?ch block t?i Granada, chúng tôi s? h?u công ngh? m?i nh?t. Ngoài ra, t?t c? các máy c?a chúng tôi ??u ???c trang b? h? th?ng cao c?p nh?t, ?? kh? n?ng s?n xu?t t?t c? các lo?i g?ch không nung (g?ch kh?i, g?ch viên, l? ???ng cao t?c, ?á lát ???ng, t?m sàn, g?ch m?t cáo trang trí, v.v.).

Và cu?i cùng, chúng tôi xin g?i t?i quý v? video gi?i thi?u v? nhà máy c?a chúng tôi ?? quý v? có th? tìm hi?u thêm thông tin:

 

Thương hiệu Poyatos toàn cầu

Từ năm 1975, chúng tôi đã chuyển giao các nhà máy gạch không nung đến hơn 80 quốc gia

Liện hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Poyatos Export S.A.

? Poyatos, chúng tôi mang ??n nh?ng gi?i pháp cho t?t c? các lo?i g?ch không nung và nhà máy g?ch không nung

Liên l?c
+34 958 46 69 90
Email[email protected]
Polígono Industrial Juncaril. Calle Loja 119, 18220 Albolote.
direcciónNh?n h??ng d?n
Trang có sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người xem. Bạn có thể tuỳ chỉnh trình duyệt từ chối cookies. Bạn có thể kiểm tra Policy of privacy и Cookies.Tôi đồng ý