27 Апрель, 2020

Quý v? c?n ch?n mua dây chuy?n s?n xu?t g?ch không nung nh?ng không bi?t ph?i b?t ??u t? ?âu?

Chúng tôi xin g?i t?i quý v? bài vi?t này, chúng tôi tin r?ng nó s? giúp ích r?t nhi?u cho quý v?... Trong bài vi?t này, chúng tôi s? c? g?ng ch? cho quý v? m?t s? l?i khuyên ?? ??a ra l?a ch?n t?t nh?t cho quy trình s?n xu?t g?ch không nung c?a quý v?. Theo cách này, l?i khuyên ? d?ng câu h?i mà quý v? c?n t? h?i mình tr??c khi l?a ch?n lo?i công ngh? s?n xu?t g?ch không nung này:

1º Ngân sách ?? mua dây chuy?n s?n xu?t g?ch không nung là bao nhiêu?

Ví d?, công ty chúng tôi có nhi?u m?u máy s?n xu?t g?ch không nung (?ã ???c c?p b?ng sáng ch?), t? nh?ng m?u máy ti?t ki?m nh?t (ví d? nh? Prima hay Syncro) cho ??n nh?ng máy có công su?t l?n h?n và ?òi h?i kinh phí cao h?n. ??ng th?i, trong m?i m?u máy này c?ng có m?t s? máy ?òi h?i ít công s?c b?o trì và ?i?n n?ng l??ng... ?i?u ?ó có ngh?a là s? ti?t ki?m r?t nhi?u.

2º M?c tiêu c?a quý v? khi ch?n công ngh? s?n xu?t g?ch không nung là gì?

Quý v? có c?n công su?t s?n xu?t l?n m?i gi? không? Ho?c quý v? s? ch? c?n công su?t bình th??ng và ??u t? ít v?n h?n? N?u quý v? c?n ph??ng án ??u tiên, Universal, Megabloc ho?c Novabloc s? là l?a ch?n t?t nh?t. Quý v? c?ng có th? l?a ch?n nh?ng máy có ?? tin c?y cao h?n...

3º Tôi d? ??nh l?p ??t máy s?n xu?t g?ch không nung ? ?âu?

Di?n tích nhà máy c?a quý v? nh? th? nào? Quý v? có c? s? d?ng nh? th? nào? Và m?i m?u máy ??u có các ??c ?i?m và kích th??c khác nhau... Quý v? ph?i tính ??n kh? n?ng c?a mình và xem s? ?o kích th??c c?a t?ng dây chuy?n s?n xu?t g?ch không nung ?? ch?n h? th?ng phù h?p nh?t v?i d? án.

4º Quý v? có ngu?n ?i?n l?n c? nào?

?i?m cu?i cùng quý v? nên t? h?i mình là v? ngu?n ?i?n mà quý v? có... Và ?i?u ?ó tùy thu?c vào qu?c gia, nhà máy, c? s? v?t ch?t... mà quý v? s? có ngu?n ?i?n và các ngu?n cung c?p khác.

Và ?i?u này s? giúp quý v? l?a ch?n ???c m?t ho?c nhi?u công ngh? s?n xu?t g?ch không nung. Khi b?n ?ã tr? l?i t?t c? nh?ng câu h?i này, quý v? s? th?y t?t c? các ??c ?i?m k? thu?t c?a t?t c? các công ngh? s?n xu?t g?ch không nung hi?n có và ch?n m?u máy, dây chuy?n t?t nh?t cho mình.

Thương hiệu Poyatos toàn cầu

Từ năm 1975, chúng tôi đã chuyển giao các nhà máy gạch không nung đến hơn 80 quốc gia

Liện hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Poyatos Export S.A.

? Poyatos, chúng tôi mang ??n nh?ng gi?i pháp cho t?t c? các lo?i g?ch không nung và nhà máy g?ch không nung

Liên l?c
+34 958 46 69 90
Email[email protected]
Polígono Industrial Juncaril. Calle Loja 119, 18220 Albolote.
direcciónNh?n h??ng d?n
Trang có sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người xem. Bạn có thể tuỳ chỉnh trình duyệt từ chối cookies. Bạn có thể kiểm tra Policy of privacy и Cookies.Tôi đồng ý